BLOCK ROSARY (Rosaryong Pampurok)

ANG SANTO ROSARYO - Ang Rosario ay isang debosyon sa Mahal na Birhen. Ito ay isang Korona o tuhogna bulaklak na iniaalay sa Mahal na Birhen ng mga nagdadasal ng Santo Rosaryo. Ito ay binubuo ng labing-limang bahagi. Ang isang bahagi ay nabubuo ng isang Ama Namin at sampung Aba Ginoong Maria, na sinusundan ng Luwalhati sa Ama. Ang bawa't isang bahagi ay dinadasal bilang pagpupuri sa isang hilama ng buhay na pinagdaanan ng ating Mahal na Panginoon at ng Kanyang Mahal na Ina. Habang ginagawa ang isang sampuan, ay alalahanin ang himala na ipinatutungkol at idalangin na magawa ang mga lalung-lalo na yaong mga nangangailangan ng Iyong habag.

Tagubilin

1) Ang pagpanhik ng Birhen sa bawa't tahanan ay sa loob ng isang Liggo.

2) Ang isa sa mga kaanib ng angkan ay siyang mamumuno sa dasal ng Rosaryo.

3) Ang susunding panalangin, ay iyon lamang nakasulat sa aklat na ito.

4) Mahigpit na IPINAGBABAWAL sa tahanang pinanhikan ang PAGPAPAKAIN O PAGPAPAINOM sa kanino pa man, bilang pagsunod sa hinihingi ng Mahal na Birhen sa Fatima, na magpakasakit at magpenitensya.

PANALANGIN - ( Basahin sa unang araw ng pagpanhik ng Birhen sa tahanan)

O Ina ng Diyos at Ina namin/ Mariang pinagpala/ ikinalulugod at ipinagkakapuri naming/ ang pagdalaw mong ito/ sa aming maralitang tahanan/ na iyong pinaging dapat na maging pugadng iyong pag-ibig/ sa loob ng pitong araw/ na iyong ipamamalagi sa Aming piling./ Igawad mo sa amin/ Inang sinisinta/ ang iyong pagpapala./ Basbasan mo kaming lahat sa tahanang ito/ at huwag mong itulot/ na kami ay makagawa ng anumang ikalulumbay mo./ Kami ay iyo/ aming reyna at aming Ina./ Ingatan mo kaming lagi/ bilang pag-aari mong tunay/ magpakailan pa man. Siya nawa.

SIMULA NG ROSARYO

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espuritu Santo. Amen.

Isa: Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya, ang                   Panginoong Diyos ay sumasaiyo.

Lahat: Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.

Isa: Buksan mo Panginoon ko, ang aking mga labi.

Lahat: At purihin ka, ng aking dila.

Isa: Pagsakitan mo, Diyos ko, ang pagaampon at saklolo mo sa amin.

Lahat: At iadya mo kami sa mga kaaway.

Isa: Luwalhati sa Ama, at sa AnaK at sa Espiritu Santo.

Lahat: Kapara noong una, gayon din ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan.

Lahat: SUMASAMPALATAYA ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat/ na may gawa ng langit at lupa/ Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo/ iisang Anak ng Diyos Espiritu Santo/ ipnanganak ni Santa Maria Birhen/ Pinagpakasakit ni Ponsiyo Pilato/ ipinako sa krus, namatay at ibinaon./ Nanaog sa mga impiyerno/ nang may ikatlong araw nabuhay na maguli./ Umakyat sa langit/ naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyayari sa lahat./ Doon magmumulang paririto't huhukom/ sa nangabubuhay at nangamatay na tao./ Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo/ na may Santa Iglesya Katolika/ may kasamahan ng mga santo/ may ikawawala ng mga kasalanan/ Mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao/ at may buhay na walang hanggan./ Siya Nawa.

Isa: AMA NAMIN, sumasa-langit ka, sambahin ang Ngalan Mo, mapasa amin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat: Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw/ at patawarin Mo kami sa aming mga sala/ para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin/ at huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya Mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Isa: ABA GINOONG MARIA napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo./ Bukod kangpinagpala sa babaeng lahat/ at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.

Lahat: Santa Maria, Ina ng Diyos,/ ipanalangin Mo kaming

mga makasalanan/ ngayon at kami'y mamamatay. Amen.

Isa: ABA GINOONG MARIA...

Lahat: Santa Maria, Ina ng Diyos...

Isa: ABA GINOONG MARIA...

Lahat: Santa Maria, Ina ng Diyos...

Isa: LUWALHATI SA AMA, at sa Anak, sa Espiritu Santo.

Lahat: Kapara ng sa una, gayon din ngayon, at magpakailan man, at magpasawalang hanggan. Amen.

Isa: Ang mga misteryong pagninilaynilayin, ay mga misteryo sa...

(Babanggitin ang misteryo na nauukol sa araw at saka isusunod ang 1 Ama Namin at 10 Aba Ginoong Maria, at 1 Luwalhati.)

Lahat: O Hesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, Iligtas mo kami sa apoy ng ampernio, Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalung-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Katamis-tamisang puso ni Hesus, iligtas mo po kami, Pagkalooban mo po ng kapayapaan ang buong daigdig, Lalung-lalo na ang PILIPINAS, at papagbalik-loobin Mo po ang mga makasalanan at ituro mo po sa kanila ang daan na patungo sa iyo. O aming Ina kami'y lukuban ng iyong mapagpalang puso na ubod ng lisin.

TUWA (Lunes at Sabato)

1) Ang pagbati ng Angel sa Mahal na Birhen

2) Ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Sta. Isabel

3) Ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos

4) Ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos

5) Ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem

HAPIS (Martes at Biyernes)

1) Ang panalangin ni Hesus sa Halamanan

2) Ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato

3) Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Hesus

4) Ang pagpapasan ng krus ni Hesus

5) Ang pagkapako at pagkamatay ni Hesus sa krus

MGA MISTERYO NG LIWANAG  (Huwebes)

1) Sa kanyang binyag sa ilog Jordan

2) Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana

3) Sa kanyang pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago

4) Sa kanyang Pagbabagong-anyo

5) Sa kanyang pagtatatag ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental ng Misteryo Paskawal

LUWALHATI (Miyerkoles at Linggo)

1) Ang pagkabuhay na maguli ni Hesukristo

2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo

3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen

4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen

5) Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen

ABA PO SANTA HARI - Lahat: Aba po Santa Mariang Hari Ina ng awa Ikaw ang kabuhayan at katamisan/ aba pinanaligan ka namin/ ikaw nga po ang tinatawag namin/ pinapanaw na taong Anak ni Eva/ Ikaw rin ang pinagbubuntunang hininga namin sa aming pagtangis/ dini sa lupang bayan kahapis-hapis/ ay aba pintakasi ka namin/ ilingon mo sa amin ang mata mong maawain/ at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin/ ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus./ Santa Maria, Ina ng Diyos/ maawain, maalam at na Birhen

Isa: Ipanalangin mo kami, Santag Ina ng Diyos.

Lahat: Nang kami'y maging dapat makinabang sa pangako ni Hesukristong Panginoon.

LITANYA SA MAHAL NA BIRHENG MARIA

Panginoon, maawa Ka sa amin; Kristo, maawa Ka sa amin; Panginoon, maawa Ka sa amin; Kristo, pakinggan Mo kami; Kristo, pakapakinggan Mo kami; Diyos Ama sa langit, maawa Ka sa amin; Diyos Anak na tumubos sa Sanlibutan, maawa Ka sa amin; Diyos Espiritu Santo, maawa Ka sa amin; Santisima Trinidad na tatlong Persona at iisang Diyos, maawa Ka sa amin ;Santa Maria, Ipanalangin mo Kami; Santang Ina ng Diyos, Ipanalangin mo Kami; Santang Birhen nh mga Birhen, Ipanalangin mo Kami; Ina ni Kristo, Ipanalangin mo Kami; Ina ng grasya ng Diyos, Ipanalangin mo Kami; Inang kasakdal-sakdalan, Ipanalangin mo Kami; Inang walang malay sa kahalayan, Ipanalangin mo Kami; Inang di malapitan ng masama, Ipanalangin mo Kami; Inang kalisin-linisan, Ipanalangin mo Kami; Inang pinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo Kami; Inang kaibig-ibig, Ipanalangin mo Kami; Inang kataka-taka, Ipanalangin mo Kami; Ina ng mabuting kahatulan, Ipanalangin mo Kami; Ina ng may gawa sa lahat, Ipanalangin mo Kami; Ina ng mapag-adya, Ipanalangin mo Kami; Birheng kapahampahaman, Ipanalangin mo Kami; Birheng dapat igalang, Ipanalangin mo Kami; Birheng dapat ipagbantog, Ipanalangin mo Kami; Birheng makapangyayari, Ipanalangin mo Kami; Birheng maawain, Ipanalangin mo Kami; Birheng matibay na loob sa magling, Ipanalangin mo Kami; Salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo Kami; Mula ng tuwa namin, Ipanalangin mo Kami; Sisidlan ng kabanalan, Ipanalangin mo Kami; Sisidlan ng bunyi at bantog, Ipanalangin mo Kami; Sisidlan ng bukod-tanging katimman, Ipanalangin mo Kami; Rosang bulaklak, na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga, Ipanalangin mo Kami; Torre ni David, Ipanalangin mo Kami; Torreng garing, Ipanalangin mo Kami; Bayan na ginto, Ipanalangin mo Kami; Kaban ng tipan, Ipanalangin mo Kami; Pinto ng langit, Ipanalangin mo Kami; Talang maliwanag, Ipanalangin mo Kami; Mapagpagaling sa mga maysakit, Ipanalangin mo Kami; Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan, Ipanalangin mo Kami; Mapang-aliw sa nangagdadalamhati, Ipanalangin mo Kami; Mapag-ampon sa mga kristiyano, Ipanalangin mo Kami; Reyna na mga angel, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng mga patriarka, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng mga profeta, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng mga apostol, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng mga martir, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng mga confesor, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng mga birhen, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng lahat ng mga santo, Ipanalangin mo Kami; Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal, Ipanalangin mo Kami; Reynang iniakyat sa langit, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng kasantu-santuhang rosaryo, Ipanalangin mo Kami; Reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo Kami;

Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, Patawarin Mo po kami, Panginoon; Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, Pakapakinggan Mo po kami, Panginoon; Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan, Maawa Ka sa amin.

V. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.

R. Nang kami ay magin dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon.

PANALANGIN - O Diyos,/ na ang bugtong na Anak ay nagtawang tao/ namatay at muling nabuhay/ upang tamuhin para sa amin/ ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan/ ipagkaloob Mo/ na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin/ ng mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Birheng Maria/ na matamo ang kanilang mga ipinangangako./ Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen.

Isa: Sumaatin nawa ang tulong ng Maykapal

Lahat: Siya Nawa.

Isa: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.

Lahat: Siya Nawa.

Isa: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng Makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.

Lahat: Siya Nawa.

PANALANGIN SA KRUSADA Makapangyarihang Ama/ isinasamo namin sa Iyo sa Ngalan ni Hesukristong Anak mo/ na pagpalain Mo/ ang aming Krusada ng Rosaryo ng mag-anak. Pagkalooban Mo po kami/ at ang aming bayan/ ng lakas ng loob/ at biyayang gumawa/ ng pangakong magdarasal ng Rosaryo/ ng mag-anak sa araw-araw/ at matapat naming tupdin/ ang aming pangako.Amen.

Isa: Reyna Kasantu-santusang Rosaryo.

Lahat: Ipag-adya Mo ang mga sambahayang Pilipino.

Isa: Reyna ng Kasantu-santusang Rosaryo.

Lahat: pagpalain Mo ang mga sambahayang Pilipino.

PAGPAPAALAM - (Babasahin sa hulig araw bago manaog ang Birhen sa tahanan.)

 O Inang kaibig-ibig,/ dumating na ang sandali/ ng iyong paglisan sa aming tahanan/ naging tahanan mo rin/ sa loob ng pitong araw/ na pananatili mo sa aming piling,/ hindi kayang banggitin/ ng aming mga labi/ ang pasasalamat na nag-uumapaw sa aming puso.  Udyok ng Iyong pagmamahal Ina, manarapat mong makiisa sa amin/ kahit sumandali./ Salamat, Ina,/ salamat./ Magbalik kang muli, sa aming piling/ sa ibang araw./ Dito ay hihintayin ka namin/ ng buong pananabik. Sa iyong pagpanaog,/ baunin mo ang aming pagmamahal;/ isama mo ang aming mga puso./ Huwag mong itulot na kami ay makalimot/ at mawalay sa iyongpag-aaruga, kailan man./  Amen.