ANG DAAN NG KRUS 

PAMBUNGAD

Sa mga kahariang nabahiran ng kasalanan walang nadadama ang maykapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan. Nagbubunga ito ng pang-aapi, walang katarungan at pagdurusa. Sa paghahari ng Diyos, ang kahulugan ng kapangyarihan ay paglilingkod at paglikha ng wastong ugnayan ng mga tao. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang mga makapangyarihang tao, kapag makokonfronta ng hamon ng pag-ibig at katarungan. Pumipili na manupil, at sa huli, sirain ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Ito ang DAAN NG KRUS!  

UNANG ISTASYON: Hinatulan si Jesus ng kamatayan.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang MISYON; sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinondena siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan, sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Nais ni Jesus na siya ang pinakahuling biktima ng pagdudumina ng tao sa kanyang kapwa.   

Alalahanin natin ang lahat ng mga taong hinatulan ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang di-makaturangang pamumuhay.

Panalangin

Ama, huwag po ninyong hayaan ang aming pamayanan sa kapangyarihan na humatol sa iyong anak, at nagtataguyod ng pang-aapi at paniniil sa mga anak mo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang dakilang pananampalataya upang sundan namin si Jesus sa kanyang minimithing daigdig na paghaharian ng iyong mahabaging pagmamahal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI  

IKALAWANG ISTASYON: Pinasan ni Jesus ang kanyang krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Duguan si Jesus dulot ng mga matitinding hagupit at nadagdagan pa ang tindi ng kanyang paghihirap sa koronang tinik na isinuot sa kanyang ulo. Talagang walang hanggan ang nagagawa ng pagkabulag ng tao sa katuwiran; hindi masukat ang naabot ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Subalit, sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pakikiisa sa atin ng pag-ibig ni Jesus.

Isipin natin ang mga taong lubhang nahihirapan sa mga mabibigat at di-makatarungang pasanin sa kanilang buhay. Kasama nila si Jesus. Tayo rin, dapat makiisa sa kanila.

Panalangin

Ama, alam po ninyo na napakaraming krus dito sa daigdig. Kaya lamang hindi tama ang bahaginan. Ang mga dukha ang nagpapasan ng mga mabibigat. Ibigay po ninyo sa amin ang karunungan upang di namin talikuran at bigyan ng maling pakahulugan ang krus ni Jesus. Pagkalooban ninyo kami ng lakas at katatagan sa pagbabata ng hirap sa aming pakikibaka laban sa mga nagpapahirap sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKATLONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa unang pagkakataon.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nakadama si Jesus ng takot, natigib ng kalungkutan at hapis nang mapagtanto niya ang mangyayari sa kanya. Binigo siya ng kanyang mga disipulo at nakatulog sila. Naramdaman niyang siya'y pinabayaan, kasama ng mga napabayaan at mga biktima ng pang-aapi. Alalahanin nating ang lahat ng mga taong napabayaan, kinalimutan, nag-iisa, at walang magawa dahil wala silang matagpuang pagkakaisa o tulong kahit saan. Hinihiling sa atin ni Jesus ngayon na manindigan para sa mga nahihirapan.

Panalangin

Nilikha mo kaming magkakapatid subalit ang lungkot, pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ang hapis dulot ng pagtatakwil sa kanya, hinihiling namin na puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKA-APAT NA ISTASYON: Nasalubong ni Jesus ang kanyang Ina.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misterio ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino Siya. Isaisip natin ang mga nanay at tatay na walang magawa habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng kanilang mga anak. Sana'y matagpuan nila ang pag-asa kay Maria.

Panalangin

Ama,biyayaan ninyo kami ng grasyang masumpungan namin si Jesus sa paanan ng krus kagaya ni Maria. Bigyan po ninyo ng kaluwagan at tatag ng kalooban ang mga nagdaranas ng hirap para sa kanilang mga anak at walang kayang gawin sa ikalulutas nito. Sa ngalan ni Jesukristo na iyong anak.  

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALIMANG ISTASYON: Inatasan si Simon na pasanin ang krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Upang hindi bawian ng buhay si Jesus sa daan pa lamang, aatasan ng mga kawal ang sinumang unang makita nila na pasanin ang krus. Si Jesus at Simon ay sumisimbolo ng mga taong inalipin ng kapangyarihan. Napilitan ba lamang si Simon sa kanyang pakikiisa sa paghihirap Jesus o kusang loob na ginawa niya ito? Iniisip ni Simon na sa pagpapasan niya ng krus ng isang hinatulan o kinondenang tao, tumutulong siya sa Diyos. Balikan-tingin natin ang mga panahon na hinihingi ng mga kapatid natin ang ating tulong na pasanin ang kanilang krus. Ano ang naging tugon natin sa kanila?

Panalangin

Ama, ang nais mo para sa amin lahat ay maging malaya. Huwag po ninyong  tulutan na dominahan ng iilang tao ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng dahas. Palayain po ninyo kami sa kapangyarihan. Gawin po ninyo kaming magkakaibigan at tagapaglingkod sa isa't isa sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamama-gitan ni JesuKristo, aming panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKAANIM NA ISTASYON: Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Ang pagpapahid ng isang duguang mukha ng Diyos. At isang matapang na babae ang siyang gumawa nito. Ang naiwang larawan ang siyang pinaka-mabisang daan upang makita ang mukha ng Diyos dito sa mundo. Sa mga mukhang napin-sala ng sobrang pighati, pagsasamantala at kawalan ng katarungan, atin makikita ang pinakamagandang larawan ng Poong Maykapal. Kaya ba natin, katulad ni Veronica na salungatin ang lahat ng mga hadlang at mga baluktot na paniniwala upang pahiran ang mga duguang mukha ng mga nagbabata ng hirap?

Panalangin

Ama, ipagkaloob ninyo sa amin ang isang pusong wagas upang matuklasan at mapahiran ang iyong larawan sa mga mukha ng mga nangingibang-bayan, mga manggagawa,mga itinakwil ng lipunan at ang mga sugatan sa pakikibaka at kawalan ng katarungan. Gawin po ninyong Veronica, ang inyong Simbahan, na kayang suungin ang mga panganib mapahiran lamang ang mga napinsalang mukha ng mga bugbog ng pagtitiis. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKAPITONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa ikalawang pagkakataon.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Madama ni Jesus na pinabayaan na siya ng lahat at napapaligarin ng kapangyarihan ng kasamaan, kaya dumulog siya sa Ama. Hindi niya matanto ang kahihinatnan ng ipinahayag niyang Paghahari ng Diyos. Ang pangitain ng kamatayan ang madalas na bumabagabag sa mga taong malabo ang pagtingin sa kanilang kinabukasan. Kasama ni Jesus ang mga taong nabigo at walang nakikitang katugunan sa kanilang pagkagutom sa katarungan. Kailangan natin makiisa sa kanila kung ibig nating makasama si Jesus. Patuloy natin ituon ang pag-asa sa Ama, gaya ni Jesus, sa kanila.       

Panalangin

Turuan po ninyo kami, Ama, na mana-langin katulad ni Jesus sa halamanan ng Hetsemane upang matutunan namin makibahagi sa mga pasakit at dalamhati ng lahat ng mga sugatan at nabuwal sa daigdig na ito, hanggang matupad ang kalooban mo ng pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan ni Jesukristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKAWALONG ISTASYON: Nagsalita si Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Umiiyak ang mga kababaihan ng Jesusalem sa harapan  ng bilanggong hinatulan ng kamatayan  si Jesus. Subalit,hiniling ni Jesus na ibaling nila ang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay gawa ng isang lipunang nakapinid ang pinto sa mga biyaya ng Diyos, itinakwil ang salita ng kaligtasang dala ni Jesus. Ang kanyang mga salita sa mga kababaihan ay minsang naging isang banta at panawagan ng pagbabalik-loob. Banta, sapagkat ang sinumang tumanggi sa grasya ng Maykapal ay naghahanap ng sariling kamatayan. Isang panawagan sa pagbabalik-loob dahil hindi imposible ang pagbabago, ang pagtanggap sa salita ng Diyos, pagsasabuhay nito at pakikiisa sa pagpupunyaging itatag ang paghahari ng Diyos dito sa sandaigdigan.

Panalangin

Buksan po ninyo ang aming puso, O Ama,sa iyong mga salita upang lumaya kami sa aming pagkamakasarili. Matutunan sana naming mamuhay na palagiang nakikiisa sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesuskristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKASIYAM NA ISTASYON: Sa ikatlong pagkakataon, nabuwal uli si Jesus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nahalo ang dugo ni Jesus sa lupang napaka-raming dugong inihain ng mga walang sala mula noon hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga sa Diyos ang dugong inihain ng mga walang sala. Ito ang dugo na likha ng sala ng tao sa marubdob niyang pagnanasa na maging Diyos; alipin ng pagkamakasarili at mamamatay-tao ng sariling kapatid. Huwag tayong palinlang Nababahala ang Poong Maykapal sa mga inosenteng dugo. Kaya ang isang anghel ang dumating upang kalingain si Jesus. Itong mga duguan ay bubuhayin muli. Ang lupang dinilig ng dugo ay mamumukadkad uli ng isang bagong buhay. Ang bawat nilalang na nag-alay ng dugo ay pagkakalooban ng anghel at siya'ybubuhayin muli.

Panalangin

Sumisigaw, o Ama, ang dugong dumaloy mula kay Jesus at sa marami naming mga kapatid. Isinasamo namin, harinawa'y walang sinuman ang magpapadanak ng dugo ng kanyang kapatid at huwag mong hayaang sinuman ang papatay sa mamamayan sa matin-ding kahirapan. Sangalan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon! 

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKA SAMPUNG ISTASYON: Hinubaran si Jesus

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Paghinubaran mo ng damit ang isang tao sa harap ng publiko, katumbas ito ng pagyurak ng kanyang pagkatao at pag-alis ng kanyang dangal bilang tao. At ito ang ginawa nila kay Jesus. Patuloy pa rin itong ginagawa sa mga taong pinagkakaitan ng lahat na nararapat sa kanila. Ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga sakim at kurakot kundi kay Jesus na pinagkaitan din ng lahat. Buo ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama. Nasa kanyang panig ang Diyos. Kaya dapat magtiwala kay Jesus at sa mga pinagkaitan, yaong walang mawawala sa kanila at may karapatang umasa sa Panginoon. Mula sa kanila, itatatag ng Diyos ang isang Bagong Sambayanan.

Panalangin

Nakikita namin sa inyong anak na pinagkaitan, ang mahihirap o mga dukha dito sa daigdig. Sa mga taong walang pagbabago, loobin po ninyong sila'y magkaroon ng pusong mapagbahagi, mapagmahal na hindi nakatali sa mga materyal na bagay. Turuan ninyo kaming magbahagi sa ngalan ng pagkakaisa mula sa aming makakaya o ari-arian. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALABING-ISANG ISTASYON: Ipinako si Jesus sa krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Ipinako ang mga kamay at paa ni Jesus. Nais nilang dumaloy ang mas maraming dugo upang madali siyang mamatay. Sadya nilang ginagawa ang ganito; madali nilang maililigpit si Jesus na manunulsol. Subalit si Jesus ay mas malakas sa kanyang kahinaan kaysa mga naghatol sa kanya. Mula sa kanyang napapakuang krus, maipagdarasal niya ang mga nagpahirap sa kanya. Hindi ibig sabihin na pinawawalang-sala sila kundi idinidiin ang kanilang kahibangan at kasalanan. Kaya, ihinihingi sila ng kapatawaran. Ito ang tagumpay ng isang pinahihirapan sa mga nagpapahirap sa kanya. Tagumpay din ito ng pagmamahal at habag.  

Panalangin

Ama, lubha ang pananakit na ginawa sa inyong anak. At marami din sa inyong mga anak ang pinahihirapan sa iba't ibang pamamaraan. Ang aming pusong  puspos ng pighati ay dumadalangin para sa mga biktima ng matinding pasakit at sa mga gumawa nito. Pagkasunduin mo po sila at nawa'y mahinto na sa mundong ito ang anumang pananakit sa kapwa. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALABINDALAWANG ISTASYON:Namatay si Jesus sa krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Si Jesus na taga-Nasareth, ang dakilang propeta na nagpahayag tungkol sa bagong buhay at paghahari ng Diyos ay pinatay sa labas ng lungsod. Siya ay itinakwil ng lipunan, ng relihiyon at ng buhay.  Sa pagkakataong ito, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang ganap na katapatan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang pinaniniwalaan at mga ipinahayag. Namatay siyang lubos ang pag-titiwala sa kanyang Ama, ang Diyos ng pag-ibig at mas makapangyarihan kaysa mga kumitil ng kanyang buhay. Tayong mga tagasunod ni Jesus  ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy nating hanapin ang bukal ng pag-asa sa krus ni Jesus. Tayo'y mga alagad ng isang taong napako sa krus. Katulad ni Jesus, sikapin natin makilala siya sa ating paglilingkod kahit hanggang kamatayan tungo sa pag-aangkin ng sanlibutan ng isang bagong buhay.

Panalangin

Naniniwala po kami, o Ama, na si Jesus na pinako sa krus ay iyong anak na tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, alam namin na ang inyong lakas ay ang pag-ibig na nagtitiis kasama ng mga nagdurusa. Kasama ni Jesus, nais namin makipagtunggali laban sa dalamhati na siyang dahilan ng pagdurusa. Sa pamamagitan ni JesuKristo aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALABINTATLONG ISTASYON:Si Jesus ay ibinaba mula sa Krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Tinanggap ng ina ni Jesus sa kanyang mga bisig ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Inilagak niya ang buong pagtitiwala sa Diyos, na mula sa patay na laman, ang Maykapal ay lilikha muli ng bagong buhay. Si Maria ay magsisilang uli ng isang bagong buhay sa hirap at pag-asa. Ang Sambayanan ni Kristo, kagaya ni Maria, kailangan tanggapin ang lahat ng tao, lalo na yong mga nagdurusa dahil sa isang dakilang adhikain. Inaanyayahan sila nitong Sambayanan sa isang bagong buhay. Ang kanilang pagtitiis kapag nagsasabuhay ng pagkakaisa at pananampalataya ay nagiging daan tungo sa isang bagong Sambayanan ng Diyos.

Panalangin

Binigyan ninyo o Ama ang simbahan ng bagong halimbawa o modelo sa katauhan ni Maria. Basbasan po ninyo kami ng pananam-palatayang kagaya kay Maria na handang tanggapin sa simbahan ang lahat ng mga nilalang na nagtitiis ng hirap umusbong lamang ang isang bagong angkan kung saan lahat ay magkakapatid sa iyong ngalan, aming Ama. Sa pamamagitan ni Jesus aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALABING-APAT NA ISTASYON: Inilibing si Jesus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Ang libingan ang pinakasukdulang kalung-kutan. Ang patay ay ganap na nag-iisa. Ang paniniwala ng mga pumatay kay Jesus na kapag nailibing na nila ang katawan nito, mabubura sa isipan ng madla ang alaala ni Jesus. Subalit ang libingan ni Jesus na nasa halamanan ay dambana ng buhay na siyang naging bukal ng bagong buhay ni Jesus. Si Jesus ang magiging binhi na kapag ibinaon sa lupa, tutubo ito at mamumu-kadkad. Ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos, ganoon din ang lakat ng mga nangawalan ng buhay at mga pinatay. Hindi pababayaan ng Ama ang kanyang mga anak.

Panalangin

Ama, ginawa mong pagdaraanan tungo sa bagong buhay ang libingan ni Jesus. Hayaan ninyong tanggapin ng lupa, ng mapayapa, ang mga yumao. Harinawa'y magbunga ito ng pag-asa at buhay para sa iyong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni JesuKristo aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALABINLIMANG ISTASYON: Nabuhay na muli si Jesus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka't sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Isang bagong kasaysayan at isang bagong buhay ang nagsimula sa unang araw ng linggo. Wala na si Jesus sa kanyang libingan. Siya na ipinako sa krus ay nabuhay na muli. Ang lahat ng kapangyarihan ay hinatulan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang Diyos ay nasa panig ng ipinako sa krus at hindi sa mga pumatay sa kanya. May mahalagang kahulugan ang pagkamatay ni Jesus. May kahulugan din ang paglilingkod sa kapwa. Maaasahan natin na tayo rin ay bubuhayin muli ng Diyos tungo sa isang bagong buhay at ganap na kalayaan.

Panalangin

Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo o Ama, sa pagkabuhay na muli ng inyong Anak. Sa kanyang ngalan, hinihiling namin sa inyo na pagibayuhin namin ang pagsasabuhay ng pag-ibig at pananampalataya upang mai-alay namin ang aming sarili sa paglilingkod sa mga naghihirap sa pag-asang mabubuhay kami muli tungo sa isang bagong buhay, sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI