ANG DAAN NG KRUS 

PAMBUNGAD

Sa mga kahariang nabahiran ng kasalanan walang nadadama ang maykapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan. Nagbubunga ito ng pang-aapi, walang katarungan at pagdurusa. Sa paghahari ng Diyos, ang kahulugan ng kapangyarihan ay paglilingkod at paglikha ng wastong ugnayan ng mga tao. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang mga makapangyarihang tao, kapag makokonfronta ng hamon ng pag-ibig at katarungan. Pumipili na manupil, at sa huli, sirain ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Ito ang DAAN NG KRUS!  

UNANG ISTASYON: Hinatulan si Jesus ng kamatayan.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang MISYON; sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinondena siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan, sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Nais ni Jesus na siya ang pinakahuling biktima ng pagdudumina ng tao sa kanyang kapwa.   

Alalahanin natin ang lahat ng mga taong hinatulan ng ating lipunan ng kamatayan o sa isang di-makaturangang pamumuhay.

Panalangin

Ama, huwag po ninyong hayaan ang aming pamayanan sa kapangyarihan na humatol sa iyong anak, at nagtataguyod ng pang-aapi at paniniil sa mga anak mo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang dakilang pananampalataya upang sundan namin si Jesus sa kanyang minimithing daigdig na paghaharian ng iyong mahabaging pagmamahal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI  

IKALAWANG ISTASYON: Pinasan ni Jesus ang kanyang krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Duguan si Jesus dulot ng mga matitinding hagupit at nadagdagan pa ang tindi ng kanyang paghihirap sa koronang tinik na isinuot sa kanyang ulo. Talagang walang hanggan ang nagagawa ng pagkabulag ng tao sa katuwiran; hindi masukat ang naabot ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Subalit, sa krus, matatagpuan ang sagisag ng pakikiisa sa atin ng pag-ibig ni Jesus.

Isipin natin ang mga taong lubhang nahihirapan sa mga mabibigat at di-makatarungang pasanin sa kanilang buhay. Kasama nila si Jesus. Tayo rin, dapat makiisa sa kanila.

Panalangin

Ama, alam po ninyo na napakaraming krus dito sa daigdig. Kaya lamang hindi tama ang bahaginan. Ang mga dukha ang nagpapasan ng mga mabibigat. Ibigay po ninyo sa amin ang karunungan upang di namin talikuran at bigyan ng maling pakahulugan ang krus ni Jesus. Pagkalooban ninyo kami ng lakas at katatagan sa pagbabata ng hirap sa aming pakikibaka laban sa mga nagpapahirap sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA – LUWALHATI 

IKATLONG ISTASYON: Nabuwal si Jesus, sa unang pagkakataon.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nakadama si Jesus ng takot, natigib ng kalungkutan at hapis nang mapagtanto niya ang mangyayari sa kanya. Binigo siya ng kanyang mga disipulo at nakatulog sila. Naramdaman niyang siya’y pinabayaan, kasama ng mga napabayaan at mga biktima ng pang-aapi. Alalahanin nating ang lahat ng mga taong napabayaan, kinalimutan, nag-iisa, at walang magawa dahil wala silang matagpuang pagkakaisa o tulong kahit saan. Hinihiling sa atin ni Jesus ngayon na manindigan para sa mga nahihirapan.

Panalangin

Nilikha mo kaming magkakapatid subalit ang lungkot, pagpapabaya at kawalan ng pagkakaisa ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Dahil sa inyong anak na naranasan ang hapis dulot ng pagtatakwil sa kanya, hinihiling namin na puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Sa pamamagitan ni JesuKristo, aming Panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA – LUWALHATI 

IKA-APAT NA ISTASYON: Nasalubong ni Jesus ang kanyang Ina.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misterio ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino Siya. Isaisip natin ang mga nanay at tatay na walang magawa habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng kanilang mga anak. Sana’y matagpuan nila ang pag-asa kay Maria.

Panalangin

Ama,biyayaan ninyo kami ng grasyang masumpungan namin si Jesus sa paanan ng krus kagaya ni Maria. Bigyan po ninyo ng kaluwagan at tatag ng kalooban ang mga nagdaranas ng hirap para sa kanilang mga anak at walang kayang gawin sa ikalulutas nito. Sa ngalan ni Jesukristo na iyong anak.  

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKALIMANG ISTASYON: Inatasan si Simon na pasanin ang krus.

L - Sinasamba ka namin O Kristo at pinapupurihan

B - Sapagka’t sa Iyong Banal na Krus ay naligtas ang sanlibutan.

Upang hindi bawian ng buhay si Jesus sa daan pa lamang, aatasan ng mga kawal ang sinumang unang makita nila na pasanin ang krus. Si Jesus at Simon ay sumisimbolo ng mga taong inalipin ng kapangyarihan. Napilitan ba lamang si Simon sa kanyang pakikiisa sa paghihirap Jesus o kusang loob na ginawa niya ito? Iniisip ni Simon na sa pagpapasan niya ng krus ng isang hinatulan o kinondenang tao, tumutulong siya sa Diyos. Balikan-tingin natin ang mga panahon na hinihingi ng mga kapatid natin ang ating tulong na pasanin ang kanilang krus. Ano ang naging tugon natin sa kanila?

Panalangin

Ama, ang nais mo para sa amin lahat ay maging malaya. Huwag po ninyong  tulutan na dominahan ng iilang tao ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng dahas. Palayain po ninyo kami sa kapangyarihan. Gawin po ninyo kaming magkakaibigan at tagapaglingkod sa isa’t isa sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamama-gitan ni JesuKristo, aming panginoon.

AMA NAMIN - ABA GINOONG MARIA - LUWALHATI 

IKAANIM NA ISTASYON: Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus.